chiến lược hữu ích

Các chiến lược giao dịch kết hợp trên hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai đã được nhóm bxmarketcap thử nghiệm.